Javni poziv za Tvornicu ideja

Untitled

rn

Na temelju Sporazuma o razvojnoj suradnji kroz inovativni model podrške području filantropije i zakladništva u okviru Tematskog fonda "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" potpisanog između Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (dalje u tekstu: Nacionalna zaklada) i Europske zaklade za filantropiju i društveni razvoj (dalje u tekstu: Europska zaklada) te izjave gradova Koprivnice, Kraljevice, Kutine, Lipika i Novog Marofa (u daljnjem tekstu: Gradovi) o interesu za suradnjom na provedbi Programa „Mladi: snaga zajednice“ i Sporazuma o suradnji na provedbi Programa, Gradovi i Europska zaklada raspisujurn

rn

JAVNI POZIV

rn

za prijavu projektne ideje na Tvornicu idejarn

rn

za ostvarivanje financijske podrške projektima neformalnih skupina mladih (od 17 do 30 godina života) kojima se rješava neko od pitanja od interesa mladih u lokalnoj zajednici, odnosno u Gradovima.rn

rn

CILJ JAVNOG POZIVA

rn

Povećanje sudjelovanja mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima dono-šenja odluka te pružanju potpore aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespo-vratnih novčanih sredstava projektima neformalnih skupina mladih na području Gradova.rn

rn

OČEKIVANI REZULTATI

rn

• osmišljena i provedena dva projekta neformalnih skupina mladih u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja mladih ljudi u toj zajednici i potiče razvoj društveno inovativnih inicijativa u lokalnoj zajednici;rn• povećana aktivnost mladih ljudi kroz uključenost u osmišljavanje i provedbu projekata neformalnih skupina mladih;rn• iskorištenost lokalnih potencijala za podizanje kvalitete života mladih u zajednici kroz uključivanjernlokalnog javnog i profitnog sektora.rn

rn

A/ VRSTA PRIJAVE – VISINA FINANCIJSKE PODRŠKE – ROK PRIJAVE – TRAJANJErnPODRŠKE

rn

Nacionalna zaklada zaključila je s Europskom zakladom dana 1. studenoga 2015. godine Sporazum o Razvojnoj suradnji kroz inovativni model podrške području filantropije i zakladništva u okviru Tematskog fonda "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" za provođenje inovativnog programa "Mladi: snaga zajednice" te je sukladno tome, Europska zaklada pristupila razgovorima s gradovima – potencijalnim partnerima – u vezi sa sudjelovanjem u provedbi Programa. Gradovi koji su prepoznali potencijal Programa, s Europskom zakladom potpisali su Sporazum o suradnji. Na temelju tih dvaju sporazuma, Gradovi i Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj raspisuju Javni poziv za prijavu projektne ideje neformalnih skupina mladih za dodjelu financijskih podrški za projekte koji se provode u lokalnoj zajednici.rn

rn

Vrsta prijavern

rn

Na Javni poziv se mogu prijaviti neformalne skupine od najmanje 5 mladih ljudi, starosti od 17 do 30 godina s dokazanim prebivalištem u Gradovima, u kojoj namjeravaju provoditi svoj projekt.rnPodručje provedbe projekata odnosi se isključivo na Gradove sudionike.rn

rn

Visina financijske podrške: sveukupno do 20.000,00 kn po projektu - od čega do 10.000,00 kn osigurava Europska zaklada/Nacionalna zaklada, do 5.000,00 kn osiguravaju Gradovi, a 5.000,00 kn treba dodatno osigurati prijavitelj.rnBroj podrški koje će se odobriti: 2 podrške za sveukupno 2 projektarnRok prijave: 15. travnja 2016. godinernTrajanje provedbe projekta: do najviše tri (3) mjeseca, u razdoblju od 1. srpnja do 30. rujna 2016. godine.rn

rn

B/ UVJETI PRIJAVErn

rn

Broj prijava:rnSvaka neformalna skupina mladih ima pravo na ovaj Javni poziv poslati samo 1 (jednu) prijavu. Ako neformalna skupina mladih pošalje više od jedne prijave u ovom Javnom pozivu, sve će prijave biti odbijene zbog nepoštivanja propisanih uvjeta Javnog poziva.rn

rn

C/ NAČIN PRIJAVE

rn

Sve zainteresirane neformalne skupine mladih trebaju svoje prijedloge projektnih ideja na Tvornicu ideja za ostvarivanje financijske podrške za provedbu svojega projekta prijaviti na propisanom obrascu dostupnom na mrežnoj stranici Europske zaklade za filantropiju i društveni razvoj www.europskazaklada-filantropija.hr.rn

rn

Natječajnu dokumentaciju, popunjen i potpisan obrazac treba e-poštom, uz napomenu ''Za Tvornicu ideja'', poslati na adresu:

rn

info@europskazaklada-filantropija.hrrn

rn

U tekstu poruke navesti:

rn

Grad ________________rnJavni poziv za prijavu projektne ideje – "Mladi: snaga zajednice“ - za Tvornicu idejarn

rn

Zakašnjele prijave, nepotpune prijave, prijave poslane telefaksom, rukom i/ili pisaćim strojem pisane prijave, prijave uz koje se neće nalaziti propisana dokumentacija ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.rn

rn

D/ GLAVNI KRITERIJ ZA ODABIR

rn

Na temelju članka 4. Pravilnika za dodjelu sredstava za provedbu projekata neformalnih skupina mladih, prijave koje su zadovoljile propisane uvjete Javnog poziva upućuju se na Tvornicu ideja, na procjenu Procjenjivačkom tijelu (Odboru "Mladi za mlade"), koje će se pri procjeni rukovoditi sljedećim kriterijima:

rn

rn• kvaliteta projektarn• neposredna ili posredna korist za društvenu zajednicu, posebice za mlade, te doprinos razvoju društvenog poduzetništvarn• ljudski kapaciteti za provedbu projektarn• realan odnos troškova i očekivanih rezultata projektarn• inovativnost projekta

rn

• održivost projektarn• uključenost mladih ljudi i volontera

rn

predstavljen model prikupljanja sredstava za projekt u zajednici.

rn

Tko može podnijeti prijedlog projekta?

rnrn
  rn
 • rn

  Neformalne skupine mladih od 17 do 30 godina (najmanje pet mladih osoba mora biti aktivno uključeno u pripremu i provedbu projekta) koji žive na području Gradova;rn

  rn
 • rn
 • rn

  Oni koji imaju ideje i sposobni su poboljšati uvjete života mladih u sredini u kojoj žive;

  rn
 • rn
 • rn

  Mladi koji su aktivni i imaju volju, prijatelje, susjede i druge koji su spremni učiniti nešto za sebe i svoju zajednicu;

  rn
 • rn
 • rn

  Neformalne skupine mladih koje osiguraju sufinanciranje od 5.000,00 kn.

  rn
 • rn
rn

Što Program podržava?

rnrn
  rn
 • rn

  Projekte koji se provode na području Gradova i imaju za cilj poboljšanje života mladih;

  rn
 • rn
 • rn

  Originalne, zanimljive i korisne projekte koje potiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;

  rn
 • rn
rn

Bespovratna sredstva za provedbu projekata neformalnih skupina mladih neće moći biti dodijeljena projektima neformalnih skupina koji:

rnrn
  rn
   rn
  • rn

   imaju za cilj promidžbu političkih stranaka;

   rn
  • rn
  • rn

   imaju za cilj isključivo razvoj drugih gradova/općina;

   rn
  • rn
  • rn

   imaju primarno sportsku i/ili humanitarnu svrhu;

   rn
  • rn
  • rn

   pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promoviraju alkohol, droge i/ili nezdrav način života,

   rn
  • rn
  rn
rn

te da sredstva ne mogu biti dodijeljena pojedincima niti političkim strankama.rn

rn

E/ DOSTUPNOST NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

rn

Natječajna dokumentacija dostupna je na mrežnoj stranici Europske zaklade www.europskazaklada-filantropija.hr.rn

rn

Specifična pitanja vezana uz prijave na ovaj natječaj mogu se do 10 dana prije isteka roka za prijavurn(do 5. travnja 2016. godine u 15:00 sati), isključivo postavljati na adresu e-pošte info@europskazaklada-filantropija.hr. Odgovori i češće postavljana pitanja bit će objavljeni na za to predviđenom dijelu mrežne stranice Europske zaklade za filantropiju i društveni razvoj.rn

rn

F/ PROCJENA KVALITETE PRIJAVA

rn

Na temelju članka 4. Pravilnika za dodjelu sredstava za provedbu projekata neformalnih skupina mladih u okviru inovativnog Programa "Mladi: snaga zajednice", prijave koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja upućuju se na daljnje procjenjivanje Odboru "Mladi za mlade", odnosno na Tvornicu ideja.rn

rn

G/ OBJAVA REZULTATA

rn

Rok za objavu prihvaćenih projekata neformalnih skupina mladih je 1. lipnja 2016. godine. Odluka će biti objavljena na mrežnoj stranici Europske zaklade www.europskazaklada-filantropija.hr, mrežnoj stranici Gradova i mrežnoj stranici Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva http://zaklada.civilnodrustvo.hr.

rn

Neformalne skupine mladih za čije projektne ideje, a nakon provedene Tvornice ideja, Odbor predloži financiranje u sklopu Programa, bit će dužne u roku od 15 (petnaest) dana od dobivanja konačne pisane odluke o financiranju, detaljno pisano na propisanim obrascima razraditi svoju ideju, ispuniti svu potrebnu projektnu dokumentaciju, sukladno uvjetima natječaja te je poslati u papirnatom i elektroničkom obliku na adresu Europske zaklade, koja preslike projektne dokumentacije prosljeđuje Odborima Gradova.rn

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je korisnica financijske podrške Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u području razvoja filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj.
Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj članica je Hrvatskog Foruma za DobroBIT.
Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj članica je Philea-e.